Algemene voorwaarden Atletischerijkunst

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op het volgen van een privéles, trainingsweekend, cursus, workshop, e-learning (e-book en/of online programma) of clinic.

De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website www.atletischerijkunst.nl. of in de webwinkel.

Monique de Rijk is bevoegd om, indien noodzakelijk wegens externe redenen, het trainingsweekend, cursus, workshop of het online programma tijdelijk stil te leggen (bijvoorbeeld i.v.m. gezondheidsreden, familiaire redenen of andere situaties van overmacht). De deelnemers aan dit programma zullen op de hoogte gehouden worden over de gang van zaken en het vervolg van het programma.

Aanmelding activiteiten en producten

U kunt zichzelf via de webwinkel aanmelden voor een trainingsweekend, cursus, workshop, online programma, e-book of clinic. N.a.v. uw bestelling en indien de betaling succesvol is verlopen is uw plek gereserveerd.

Registratie

Via deze webwinkel bent u geregistreerd als deelnemer aan het betreffende trainingsweekend, cursus, workshop, online programma of clinic.

Betaling

Na betaling van het inschrijfgeld voor het trainingsweekend, cursus, workshop of clinic is uw deelname bevestigd en bent u definitief geplaatst. Het inschrijfgeld zal op de factuur apart worden benoemd en is altijd een gedeelte van het totaal bedrag. Maximaal 6 weken voor aanvang van het trainingsweekend, cursus, workshop of clinic dient het resterende bedrag te zijn overgemaakt op het daarvoor aangegeven rekeningnummer. Indien uw aanmelding binnen 6 weken voor aanvang plaats vindt, dient u direct het volledige bedrag over te maken.

De betaling van een e-learning traject (het e-book en het online programma) worden in één betaling voldaan.

Annulering door deelnemer

Indien de deelnemer zijn of haar deelname aan een trainingsweekend, cursus, workshop of clinic wilt annuleren of wijzigen, dan gelden de volgende voorwaarden (voor e-learning gelden andere voorwaarden, zie verderop) :

- Gebeurt dit buiten de 6 weken voor de betreffende aanvangsdatum, dan hoeft u het resterende bedrag niet te betalen. U kunt echter geen restitutie krijgen op het inschrijfgeld.

- Buiten deze 6 weken om krijg uw bij annulering, indien reeds betaald, het overige bedrag teruggestort, met aftrek van het inschrijfgeld.

- Gebeurt dit binnen de 6 weken dan gelden de volgende voorwaarde: Van 6 weken tot 2 weken voor aanvang 50% restitutie.

- Tussen 2 weken voor aanvang tot aanvang is geen restitutie mogelijk, mits dat deelname door medische redenen afgeraden wordt bij ruiter en/of paard en dit aangetoond kan worden. Is dit laatste aan de orde dan kan er in gezamenlijk overleg een andere datum worden gepland waarbij geen verdere kosten worden berekend.

Indien u dus annuleert binnen 2 weken voor aanvang bent u het volledige bedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Na aanvang van het trainingsweekend, cursus, workshop of clinic vind geen restitutie van het betaalde bedrag plaats, indien de deelnemer afziet van verdere deelname.

E-learning

Wanneer de deelnemer een e-learning traject wilt beëindigen, om welke reden dan ook, dan blijft het e-book en/of het online programma eigendom van de deelnemer. Hij/zij kan zichzelf hier ten alle tijden opnieuw mee verbinden. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van de verkoopprijs.

Annulering door Monique de Rijk

Monique de Rijk behoudt zichzelf het recht om de trainingsweekenden, cursussen, workshops en clinics omwille van belangrijke redenen, te annuleren. Er zal vervolgens in goed overleg tussen beide partijen een vervangende datum overeenkomen waarop het geplande alsnog kan worden itgevoerd.

Gezond en wormvrij

Paarden die het terrein betreden dienen te zijn ontwormt of gecontroleerd middels een mestonderzoek. Tevens dienen zij vrij te zijn van ziektes zoals bijvoorbeeld schimmel en/ of andere besmettelijke aandoeningen.

Huisvesting paard

Uw paard heeft gedurende deze dagen een stal van 3 bij 3 meter tot zijn beschikking. Aan deze stal vast bevindt zich een uitloop van 5 bij 3 meter op zand. Afhankelijk van het seizoen kan uw paard ook op de wei of in een ruimere paddox. Alleen indien uw paard deze vrijheid mentaal aankan en hiermee niet zichzelf en/of andere paarden in gevaar brengt alsmede de omheining.

Dierenarts

Indien het nodig is dat uw paard tijdens het verblijf verzorging of behandeling nodig heeft van een dierenarts dan gebeurt dit na voorafgaand overleg met de eigenaar, bij voorkeur door de eigen dierenarts van de eigenaar van het paard. Echter in situaties van nood is Monique de Rijk altijd zelfstandig bevoegd een dierenarts in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval is uitsluitend ter beoordeling van Monique de Rijk zelf. Als de situatie het toe laat zal er altijd overleg plaats vinden met de eigenaar van het paard, maar indien niet bereikbaar of geen gehoor, dan is Monique de Rijk bevoegd zelf deskundige hulp in te schakelen. Hiervoor zal de hulp ingeschakeld worden van dierenartsen praktijk Arts & Dier, te Klijndijk. De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden altijd aan de klant doorberekend. Ofwel door de dierenarts rechtstreeks of door Monique de Rijk zelf.

Trailer en auto

Het is mogelijk om uw trailer en/ of uw auto op of naast het terrein te plaatsen. U bent wel te allen tijde zelf aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door of aan uw trailer en/ of auto. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw trailer een distelslot heeft en dat uw trailer en auto verzekerd zijn.

Harnachement

U krijgt gedurende een trainingsweekend een eigen kast tot uw beschikking om uw spullen veilig in op te bergen. Deze kast kan op slot. Voor de aansprakelijkheid omtrent diefstal, schade of brand,

dient u zichzelf te verzekeren en kan Monique de Rijk niet aansprakelijk gesteld worden.

Wanneer u ervoor kiest om een e-book of online programma aan te schaffen dient u zich ervan bewust te zijn en ernaar te handelen, dat het harnachement in orde moet zijn en perfect passend voor uw paard. Laat uw zadel minstens twee keer per jaar door een ervaren deskundige controleren en indien nodig aanpassen. Bij eigenlijk alle paarden neemt de spiermassa in de bovenlijn toe, dankzij de oefeningen en technieken uit het e-book en het online programma. Vooral het gebied rond de schoft neemt vaak toe in volume. Juist dit gebied is bepalend voor een correcte pasvorm van het zadel.

Verkeerd harnachement kan de ontwikkeling en gezondheid van het paard behoorlijk negatief beïnvloeden en hiermee ook de kennis uit het e-book en het online programma.

Cap, veilige kleding en schoeisel

U bent verplicht om tijdens het rijden een veilige en goed passende cap te dragen. Ook dient u ervoor te zorgen dat de rest van uw outfit veilig is. Zorg voor schoenen of laarzen die niet te groot en/ of te breed zijn. Bij voorkeur een gladde en doorlopende zool met een (kleine) hak. De schoen of laars dient veilig te zijn om te voorkomen dat de voet in de stijgbeugel vast kan komen te zitten.

Ook wanneer u een e-learning traject volgt bent u zich ervan bewust dat deze veiligheidsnormen noodzakelijk zijn en neemt u hiervoor uw eigen verantwoordelijkheid.

Aansprakelijkheid

Uw bent zelf aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van uzelf, uw gezinsleden en uw dieren. U dient al uw roerende zaken, waaronder begrepen uw paard, welke op het bedrijf van Monique de Rijk verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient u, met betrekking tot uw paard dat op het bedrijf verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald.

Letsel

Monique de Rijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel bij zowel deelnemer als paard, welke ontstaan is tijdens een trainingsweekend, cursus, workshop of clinic. Ook voor mensen die e-learning volgen (e-book en/of online programma) geldt dat Monique de Rijk niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel bij zowel deelnemer als paard. Dit geldt zowel op het paard als vanaf de grond. Dit geldt ook voor schade als gevolg van slecht passend harnachement of het nalaten van het dragen van correct schoeisel en een veiligheidscap.

Monique de Rijk is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de aangereikte oefeningen op www.atletischerijkunst.nl, www.youtube.com, Facebook, het e-book Atletische Rijkunst fase 1 en het online programma over balans, ontspanning en aanleuning. Bij vragen over de uitvoering of wanneer men vast loopt, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om meer duidelijkheid en/of uitleg via Monique de Rijk te ontvangen.

U bent zichzelf ervan bewust dat wanneer u een privéles, trainingsweekend, cursus, workshop, clinic of e-learning volgt dat uw paard gezond is en in staat om getraind te worden. Bij medische indicaties is het noodzakelijk dat u groen licht heeft van een behandelaar dat uw paard in staat is om getraind te worden.

Roken

Het is niet toegestaan te roken in of nabij de stallen en in of nabij de schuur en theorieruimte. Uw sigaretten dient u goed uit te maken in de daarvoor bestemde asbakken. Bij aanvang zal u verteld worden waar u mag roken en waar u uw sigaretten kunt deponeren.

Foto/ video en copyright

Het is toegestaan om foto en/ of video opname van uzelf te laten maken tijdens de voor u bestemde lessen. Dit materiaal zal u puur voor uw eigen gebruik in uw bezit nemen en het is niet toegestaan om zonder overleg en schriftelijke toestemming van Monique de Rijk dit materiaal te publiceren.

Alle door Monique de Rijk geproduceerde en gepubliceerde teksten en/ of beeldmateriaal zijn en blijven, onafhankelijk van de aard, intellectueel eigendom van Monique de Rijk en zijn door copyright beschermd. Indien u dergelijk materiaal voor welk doeleind dan ook wilt gebruiken, dan is dit alleen toegestaan na overleg en schriftelijke toestemming van Monique de Rijk.

Versie 1.3 - December 2021